Adresa

Studio Gold,
Floriánská 665, Kladno

Kontakty

+420 777 537 377
info@studiogold.cz

Otevírací doba

podle objednání
pondělí - pátek

Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb uvedených na www.studiogold.cz a prodávajícím produktů v provozovně StudioGold Floriánská 665, Kladno, 27201 a kupujícím poskytovaných služeb nebo produktů.

Provozovatel poskytuje kosmetické služby a prodlužování řas na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Objednáním konkrétního termínu služby nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, telefonicky, emailem, SMS) projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít.

2. Objednávka služeb

Termín návštěvy

Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky, emailem, SMS, online). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou.

Na objednané služby se prosím dostavte na přesný čas. V případě pozdního příchodu budeme nuceni Vaši službu zkrátit vzhledem k objednávce dalšího klienta.

Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na objednanou službu dostavit, informujte o tom předem telefonicky, emailem nebo SMS, nejpozději však 24 hodin před zahájením poskytování služby. Pokud Vaši návštěvu nezrušíte s dostatečným předstihem bude Vám účtováno 50% z částky za objednané služby. Vyhrazujeme si právo na úhradu služby při příští návštěvě. Bohužel v tak krátkém časovém úseku už nemáme možnost obsadit místo jinou klientkou.

V případě několikahodinových balíčků služeb či požadavku více služeb v jeden den či požadavku konkrétního dne a času je možné, že Vám nebudeme moci nabídnout všechny termíny během otevírací doby, některé časy jsou vyhrazeny pouze na určité služby. Stejně tak kvůli Vaší limitaci požadavku služby v určitý den a hodinu se může stát, že Vám nebudeme schopni nabídnout termín hned, ale s časovou prodlevou.

Prosím kontaktujte nás před zakoupením balíčku, pokud máte omezený časový prostor, úhradu dárkového poukazu nelze vrátit z důvodu časových omezení.

Platby za služby

Platba za služby a produkty je možná hotově i kartou. Po osobní domluvě je možná platba převodem na účet nebo QR kódem. Paragony vydáváme na požádání na recepci salonu.

Důležité informace

U každé procedury jsou dány kontraindikace, o kterých Vás budeme informovat osobně. V případě, že některou z kontraindikací trpíte, služba Vám nemůže být poskytnuta. Klient je povinen před každým ošetřením vyplnit informovaný souhlas, bez informovaného souhlasu nemůže být služba provedena.

Zároveň nás prosím informujte o alergiích a jiných zdravotních komplikacích předem. I drobný zdravotní problém může způsobit nepříjemnost po ošetření.

Případnou reklamaci služby nebo nespokojenost, prosím uplatněte bezprostředně po provedení služby, před úhradou služby na recepci salonu. Na případné pozdní reklamace může být brán zřetel pouze při špatném technologickém postupu nebo při použití vadného materiálu. Pozdní reklamaci nelze uplatnit. Pro posouzení dodatečné reklamaci je vždy nezbytné se dostavit na recepci salonu (po předchozí dohodě o čase návštěvy), kde bude Vaše reklamace posouzena.

Odmítnutí služby

Procedura může být odmítnuta v těchto případech:

  • zákazník trpí kontraindikacemi, které jsou uvedeny u každého ošetření.
  • zákazník se dostaví na ošetření v podnapilém stavu, nebo nebo pod vlivem návykových látek.
  • zákazník se dostaví na ošetření s akutními zdravotními problémy.
  • zákazník se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu.
  • z osobních důvodů personálu
  • zákazník se dostaví na proceduru s více jak 10ti minutovým zpožděním

Osobní věci a cennosti

Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po poskytování služby neručí.

Ceníky

Ceníky jsou k nahlédnutí v salonu a na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku. Nejsme plátci DPH. Provozovatel má právo na změnu ceníku bez předchozího upozornění a to kdykoliv.

Prodej produktů

Produkty lze reklamovat pouze v původním balení a neotevřené, a to v zákonné době a zákonným způsobem a lze je vyměnit pouze za jiný produkt, nikoliv jej směnit za finanční kompenzaci, či službu.

Dárkové poukazy

Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu nebo hodnotu a nedostaví-li se bez omluvy, alespoň 24 hodin před objednaným termínem, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný.  Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze na služby, nelze ho využít na nákup produktů. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze po dobu jeho platnosti, která je vyznačena na dárkovém poukazu. Dárkový poukaz je platný pouze po dobu uvedenou na poukazu. Poté pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky. Platnost poukazu se rozumí poslední možný den jeho vyčerpání, tj. předání voucheru za službu ihned po jejím provedení.

Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem ošetření pro ověření platnosti. Pokud zákazník nenahlásí dárkový poukaz při objednávce ošetření, nemusí být akceptován pro platbu. Je potřeba při objednání přes voucher uvést jeho číslo a to telefonicky, nebo při objednání online do poznámky.

Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

Platnost dárkových poukazů je 4 měsíce od data vystavení.

Platnost dárkového poukazu nelze prodloužit a v případě prošlého poukazu nevzniká právo na vrácení zaplacené částky.

Dárkový poukaz platí na služby uvedené na poukazu. Služby z poukazu lze vyměnit za jiné služby, pokud to umožňuji podmínky salonu a po vzájemné dohodě.

Dárkový poukaz nelze čerpat na produkty, pokud to na poukazu není výslovně uvedeno, na dárkové poukazy je nezbytné se objednat nejpozději 14 dní před koncem platnosti poukazu.

3. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

Reklamační řád

Tento reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace služeb poskytovaných provozovatelem služeb a prodejcem produktů.

1. Za jaké vady poskytnutých služeb provozovatel odpovídá?

Provozovatel odpovídá za poskytnutí služby bez vady a v souladu s objednávkou. Shodou s objednávkou se rozumí zejména to, že služba odpovídá jejímu popisu a že trvá po uvedenou dobu.

2. Jaká je záruční doba?

Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Skryté vady reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte.

3. Jaká práva z vadného plnění máte?

V případě, že Vám byla vadně poskytnuta služba, máte právo na bezplatnou nápravu. Není-li provedení nápravy možné, máte právo na přiměřenou slevu z ceny služby.

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

  • jste o vadě před poskytnutím služby věděli
  • jste vadu služby sami způsobili

5. Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Reklamaci lze uplatnit ústně v průběhu poskytování služby. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytované služby.

Tento reklamační řád je platný a účinný od 1. 12. 2020

4. Shromažďování osobních údajů

Všechny osobní údaje, které nám poskytujete shromažďujeme pouze z hlediska oprávněného zájmu po nezbytně dlouhou dobu. Pokud si nepřejete abychom dále Vaše osobní údaje uchovávali, lze tuto žádost podat pouze osobně na recepci salonu, a to v písemné podobě.

5. Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky byly aktualizovány dne 1. 7. 2021. S objednáním na jakoukoliv službu s nimi zákazník automaticky souhlasí a přijímá je.